นางสาวรัชดาภรณ์ พิมรัตน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ และรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์

รัชดาภรณ์สำเร็จการศึกษาจาก สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยปกติเป็นคนพูดน้อย แต่เขียนหนัก ชอบเขียนบทความเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการทำงานในวิชาชีพครู จึงสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันเรื่องราว และเก็บสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน

ลิงก์ไปหน้าต่างๆ

ช่องทางการติดต่อ