จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Retrospective แบบ Good Bad Try

วันนี้ครูฟางจะนำหลักการ Good Bad Try มาลองจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนร่วมกันให้ความเห็นต่อชิ้นงาน ฝึกการวิจารณ์ชิ้นงานอย่างมีความหมาย